Generelle betingelser

DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi anvender dine personlige oplysninger i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen.

 

BESTILLING

Du kan afgive en bestilling på varer, der er udbudt til salg på hjemmesiden, ved at følge anvisningerne på skærmen efter at du har klikket på det produkt, du ønsker at købe. Du har mulighed for at kontrollere din bestilling og ændre eventuelle indtastningsfejl, indtil du afgiver din bestilling ved at klikke på knappen “betal”. Ved at klikke på “betal” afgiver du din bestilling.

 

PRISER OG FORSENDELSESOMKOSTNINGER

Oplysningerne på hjemmesiden vedrørende priser kan ændres af os uden forudgående varsel. De priser, der vises på bestillingstidspunktet, er de gældende priser. Der kan naturligvis af og til opstå en fejl, hvor varer kan være forkert prissat. I det tilfælde er vi ikke forpligtet til at levere varerne (baseret på den forkerte pris). Vi vil enten annullere din ordre og refundere beløbet, eller vi vil kontakte dig for at spørge, om du ønsker at afgive bestillingen alligevel (baseret på den korrekte pris). Hvis det ikke er muligt at få kontakt til dig, eller hvis du ikke ønsker at afgive bestillingen alligevel (baseret på den korrekte pris), annullerer vi din bestilling og refunderer beløbet, du allerede har betalt. Hvis den korrekte pris på varerne er lavere end vores angivne pris, kan vi (efter eget skøn) fortsætte behandlingen af din bestilling og opkræve det lavere beløb når vi afsender varerne. Medmindre andet er angivet, er alle priser inklusive moms (hvis relevant) men ekskl. forsendelsesomkostninger.

 

TILGÆNGELIGE VARER OG LEVERING

Oplysningerne på hjemmesiden vedrørende tilgængelige varer kan ændres af os uden forudgående varsel. Vi kan ikke garantere den konstante tilgængelighed af produkterne på hjemmesiden. Alle bestillinger er altid afhængige af, om varerne er tilgængelige. Vi bestræber os på at levere en erstatningsvare og vil hurtigst muligt informere dig om dette i et forståeligt sprog. Omkostningerne ved en eventuel returforsendelse af en erstatningsvare betales af Grønne-tage.dk. Ukorrekt angivne betalingsoplysninger skal straks meddeles til Grønne-tage.dk. Vi leverer i Danmark. Vi leverer de bestilte varer på den adresse du indtaster, når du afgiver bestillingen på hjemmesiden. Levering vil være baseret på oplysningerne på produktsiderne, efter at din bestilling er accepteret. Vi vil gøre vores bedste for at levere varerne på den aftalte dato, og vi udviser nøje omhu, når vi modtager og udfører bestillingen på produkterne. Ovennævnte gælder også for alle dine personlige oplysninger, som kommer i vores besiddelse, når du afgiver en bestilling. Hvis der ikke er angivet nogen dato, leverer vi varerne inden for 30 dage efter den dag, du bestilte og modtog bekræftelse fra os. Levering finder sted på det sted, som du har oplyst til Grønne-tage.dk. Du er ansvarlig for at sikre, at leveringsstedet er let tilgængeligt for lastbiler fra kl. 7.30 til kl. 18.00. I tilfælde af uforudsete omstændigheder (f.eks. ugunstige vejrforhold, uforudsigelige forsinkelser på grund af trafik, vejarbejder, omdirigeringer eller mekaniske fejl) kan vi muligvis være ude af stand til at levere varerne indenfor tidsfristen. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelse eller manglende levering af varerne, hvis forsinkelsen helt eller delvist skyldes sådanne omstændigheder. I tilfælde af at en levering ikke finder sted, aftaler vi en alternativ leveringsdato med dig. Vi er heller ikke ansvarlige for leveringsforsinkelser forårsaget af, at der ikke er nogen tilstede, til at modtage produkterne. Det er dit eget ansvar efterfølgende at kontakte Grønne-tage.dk angående varer, der ikke kunne leveres, fordi du ikke var tilstede.

 

BETALING

I tilfælde af at du ikke overholder din betalingsforpligtelse, efter at du er blevet underrettet om den manglende indbetaling, og Grønne-tage.dk har givet dig en rimelig frist på 14 dage til at opfylde betalingsforpligtelsen, er Grønne-tage.dk berettiget til at opkræve de udenretlige inddrivelsesomkostninger. Disse inddrivelsesomkostninger udgør maksimalt: 15% af udestående beløb op til € 2.500,-; 10% af de næstfølgende € 2.500,- og 5% af de følgende € 5.000,- med et minimum på € 40,-.

 

FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde indgåelsen af aftalen inden for 14 dage uden at give nogen grund. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en tredjepart udpeget af dig, som ikke er transportøren, tager varen fysisk i besiddelse. For at påberåbe dig fortrydelsesretten skal du give skriftlig besked (f.eks. via brev, fax eller e-mail) til Grønne-tage.dk, om din beslutning om at påberåbe dig fortrydelsesretten. For at overholde tidsfristen for fortrydelsesretten er det tilstrækkeligt, at du afsender din meddelelse om påberåbelsen af fortrydelsesretten, umiddelbart før tidsfristen udløber.

 

Fortrydelsesrettens konsekvenser

Hvis du påberåber dig fortrydelsesretten, vil du modtage alle indbetalinger du har foretaget indtil det tidspunkt, tilbage fra os omgående uden forsinkelse og i alle tilfælde senest 14 dage efter, at vi er blevet underrettet om din beslutning om at påberåbe dig fortrydelsesretten. Vi betaler dig tilbage med den samme betalingsmetode, som du foretog den oprindelige transaktion med, medmindre du udtrykkeligt har meddelt os andet; under alle omstændigheder vil tilbagebetalingen ske uden omkostninger for dig. Du skal omgående returnere varerne eller aflevere dem til os, dog senest 14 dage efter den dag, hvor du har meddelt os, at du vil gøre brug af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden perioden på 14 dage er udløbet. Transportomkostningerne ved returforsendelsen betales af dig; vi anslår at omkostningen for varer på paller inden for Danmark anslås til maksimalt € 350 pr. palle. Omkostningerne for forsendelse af varer med postvæsenet er maksimalt € 35. Produkter, der skal returneres, skal behandles varsomt i tiden mellem modtagelse og returnering for at undgå værditab. Dette betyder, at emballagen skal fjernes fra produkterne, og at planterne skal vandes for at forhindre beskadigelse og udtørring. Måden planterne skal opbevares på i løbet af opbevaringsperioden på højst 14 dage vil klart blive kommunikeret til dig af os. Værditab der kan tilskrives forkert brug/opbevaring, vil blive opkrævet af dig efterfølgende. Varer, der skal returneres, kan sendes tilAskvang 2 3400 Hillerød, Danmark. Du er kun ansvarlig for værditab af varerne, der skyldes brug af varerne, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Udelukket fra fortrydelsesretten er et forbrugerkøb, der vedrører levering af:

– produkter fremstillet i henhold til forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som fremstilles på baggrund af et individuelt valg eller en beslutning fra forbrugeren, eller som tydeligvis er beregnet til én bestemt person;
– produkter, der hurtigt fordærves, eller som har en begrænset holdbarhed. For planter, der leveres som barrodsplanter eller som klumpplanter, gælder der derfor ingen fortrydelsesret, da de har en begrænset holdbarhed og ikke kan tåle længere tids ophold i emballagen.
– produkter, der ikke er egnet til returnering af sundhedshensyn eller hygiejne, og hvor forseglingen er brudt efter levering;
– produkter, der er uigenkaldeligt blandet med andre varer efter levering;
– lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvor forseglingen er brudt efter levering;
– aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af en aftale om regelmæssig levering af sådanne publikationer (et abonnement);

Hvis du påberåber dig din fortrydelsesret, bliver alle tillægsaftaler ligeledes annulleret af retsmæssige årsager.

 

EJENDOM

Købte produkter forbliver vores ejendom, indtil de er fuldt ud betalt. Når varerne er leveret til dig eller en af dig udpeget tredjepart, bærer du risikoen og er derfor ansvarlig.

 

ANSVAR

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i det følgende, gælder de lovbestemte regler om erstatningsansvar. Ovenstående begrænsninger og forkortede frister gælder ikke for erstatningskrav på baggrund af skader forårsaget af os selv, vores juridiske repræsentanter eller agenter:

– som følge af legemsbeskadigelser, dødsfald eller helbred
– i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse og i tilfælde af ond tro
– i tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er væsentlig for en korrekt opfyldelse af aftalen, og hvor opfyldelsen normalt kan stoles på af den anden part (kardinalforpligtelse)
– inden for rammerne af en given garanti, i det omfang det er aftalt.

 

GENERELT

Hvis en bestemmelse i disse generelle betingelser ikke er gyldig eller ikke tilladt, begrænser dette ikke virkningen af de øvrige bestemmelser. Vi kan til enhver tid ændre de Generelle Betingelser uden forudgående varsel. Se derfor regelmæssigt på vores hjemmeside for at se, hvilke Generelle Betingelser der aktuelt er gældende.

 

GÆLDENDE LOVGIVNING

For vores betingelser gælder dansk lovgivning. Enhver aftale om køb af varer på denne hjemmeside samt eventuelle tvister, der opstår i forbindelse hermed, er ligeledes underlagt dansk lovgivning.

 

Hvis det viser sig, at en eller flere af de bestemmelser, der anvendes i disse generelle betingelser, er i strid med gældende love og regler, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse generelle betingelser. I ovennævnte tilfælde forpligter parterne sig til at blive enige om en erstatningsbestemmelse i stedet for den bortfaldne bestemmelse. Denne skal være skrevet i samme ånd som den bortfaldne bestemmelse.